Terms & Conditions

  • The Intellectual Property disclosure will inform users that the contents, logo and other visual media you created is your property and is protected by copyright laws.
  • A Termination clause will inform that users’ accounts on your website and mobile app or users’ access to your website and mobile (if users can’t have an account with you) can be terminated in case of abuses or at your sole discretion.
  • A Governing Law will inform users which laws govern the agreement. This should the country in which your company is headquartered or the country from which you operate your web site and mobile app.
  • A Links To Other Web Sites clause will inform users that you are not responsible for any third party web sites that you link to. This kind of clause will generally inform users that they are responsible for reading and agreeing (or disagreeing) with the Terms and Conditions or Privacy Policies of these third parties.
  • If your website or mobile apps allows users to create content and make that content public to other users, a Content section will inform users that they own the rights to the content they have created.
    The “Content” clause usually mentions that users must give you (the website or mobile app developer) a license so that you can share this content on your website/mobile app and to make it available to other users.
    Because the content created by users is public to other users, a DMCA notice clause (or Copyright Infringement ) section is helpful to inform users and copyright authors that, if any content is found to be a copyright infringement, you will respond to any DMCA take down notices received and you will take down the content.
  • A Limit What Users Can Do clause can inform users that by agreeing to use your service, they’re also agreeing to not do certain things. This can be part of a very long and thorough list in your Terms and Conditions agreements so as to encompass the most amount of negative uses.
Source: https://termsfeed.com/blog/sample-terms-and-conditions-template

Leverans – betalningsvillkor from 2018-01-01 OFFERTENS GILTIGHETSTID - 1 månad från offertdatum ARBETS OCH RESEKOSTNADSERSÄTTNING – Om inte annat anges ingår ej kostnader för resa, restid, logi och traktamente i det offererade priset. HANDHAVANDE - Utrustningen får endast handhas av därtill utbildad personal. SUPPORT - Endast personal utbildad i handhavande av aktuell utrustning kan begära support. GARANTI - 12 månader gällande fabrikationsfel, vilket räknas från installation. Avser reservdelar exklusive distanskostnader. BRONSAVTAL PROGRAMVARUSERVICE UPPDATERINGSAVTAL - Obligatoriskt för år 1 LEVERANSTID - Enligt överenskommelse efter skriftlig och klart specificerad order inkommit till Edge Technology AB. Med reservation för mellanförsäljning. Leveranstid anges i antal arbetsveckor. BETALNINGSVILLKOR - 100 % vid leverans, vid delleverans 100% av del levererad vara. Oss tillhanda 30 dagar netto efter fakturadatum. Därefter debiteras dröjsmålsränta med 8% + förseningsavgift (fn 450:-). VALUTAKLAUSUL - I de fall offertpris är relaterat till utländsk valuta framgår detta av offerten. Kursförändringar mindre än +/- 1% påverkar ej det offererade priset. Priser på installation och utbildning påverkas ej av valutaförändringar. LEVERANSVILLKOR - Priserna gäller fritt Kista exkl. mervärdesskatt. SupplyPoint gäller fritt Leicester England. RE-EXPORT - Produkter enligt ovan får ej reexporteras utan vederbörligt tillstånd med hänsyn tagen till gällande restriktioner avseende högteknologi MANUALER - Manualer levereras i huvudsak på engelska, manualer till en del system levereras på svenska. ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL - Säljaren förbehåller sig full äganderätt till försålt gods och rätten att återtaga godset till dess full betalning erlagts. Köparen accepterar säljarens förbehåll och förbinder sig att inte sälja godset vidare eller på annat sätt förfoga över godset så att det blir oåtkomligt för säljaren innan det blivit till fullo betalt. INSTALLATION - Om inte annat anges ingår inte installation. Kabeldragning utförs av kunden efter instruktion från leverantör. Vid installation är det kundens ansvar att behörig och kunnig personal finns tillgänglig för hantering av tex CNC-maskiner, styrsystem och nätverk. POSTPROCESSORER - Om inte annat anges ingår inte postprocessorer - Anpassning sker mot löpande räkning. SÄKERHET - Hårdvarulås ska förvaras säkert, stulet eller på annat sätt försvunnet hårdvarulås ersätts med nytt till samma kostnad som systemets värde. Försäkring rekommenderas. Ingår i serviceavtal. Det är kundens ansvar att: säkerhetskopiering av data utförs regelbundet, virusskydd och brandvägg används ÖVRIGT - Minimirekommendationen av hårdvara till Edgecam presenteras i ”whats new” till varje version. Utöver dessa rekommendationer finns ett par krav på befintliga system: De system moduler som vi anpassar för Ert behov anpassas med hjälp av Era instruktioner och manualer för aktuell utrustning. För enskilda större anpassningar krävs en upprättad kravspecifikation liksom en tidsplan för införande och utprovning. I övrigt gäller NL01